Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ZA PROGRAM POGODNOSTI „REMI“

1. OPĆE ODREDBE

 

1.1. Ovim općim uvjetima korištenja aplikacije za mobilne uređaje REMI (dalje u tekstu REMI App) u okviru programa pogodnosti (dalje u tekstu: Opći uvjeti) poduzeće

MODUS INFINITUM d.o.o.
Jurja Denzlera 28, 10000 Zagreb
OIB 03302370809 (dalje u tekstu: Organizator)

uređuje, dozvoljava i omogućava korištenje REMI Appa u programu pogodnosti REMI (dalje u tekstu: Program). Program je namijenjen korištenju u ugostiteljskom sektoru (dalje u tekstu: HoReCa).

1.2. REMI App je računalni program namijenjen korištenju na iOS i Android mobilnim uređajima. Razvijen je za kupce proizvoda i usluga (dalje u tekstu: Korisnici) na prodajnim mjestima uključenim u Program.

1.3. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, promijeni ili ukine REMI App kao i da ukine Program ili izmijeni opseg, način i vrstu pogodnosti koje se kroz Program pružaju svojim Korisnicima.

1.4. Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u Programu i/ili korištenje REMI Appa dostavljaju se Organizatoru:

posredstvom e-maila na adresu helpdesk@remiapp.com

telefonski na broj 

na adresu sjedišta Organizatora iz Korisnika 1.1. ovih uvjeta

1.5. Organizator će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u REMI programu i/ili korištenje REMI Appa odgovoriti u zakonom predviđenom roku, a na upite i prijedloge obvezuje se odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana primitka.

1.6. Sva komunikacija s Organizatorom odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno o izboru jezika za korištenje REMI Appa.

 

2. UKLJUČIVANJE U PROGRAM

 

2.1. REMI App je dostupan na AppStore i GooglePlay servisima za slobodni prijenos i instaliranje na mobilnim uređajima bez naknade.

2.2. Zahtjev za registraciju u Program (dalje u tekstu: Virtualna Pristupnica) dostupan je u REMI Appu. Obvezni podaci o osobi koja ispunjava Pristupnicu (dalje u tekstu: Podnositelj) označeni su zvjezdicom.

2.3. Po slanju zahtjeva za registraciju Korisnika u Program registracija će se odobriti samo punoljetnoj fizičkoj osobi s boravištem u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

2.4. Svaki Podnositelj dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Virtualne Pristupnice te Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.

2.5. Prije slanja ispunjene Virtualne Pristupnice Organizatoru, Podnositelj mora proučiti ove Opće uvjete i dati potvrdan odgovor na pitanje uključeno u Virtualnu pristupnicu. Ukoliko Podnositelj nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu se odobriti registracija u Program.

2.6. Ukoliko je Podnositelj suglasan s ovim Općim uvjetima te je ispunio sve ostale obvezne podatke na Virtualnoj Pristupnici Podnositelj, klikom na za to predviđeno polje, šalje Virtualnu Pristupnicu Organizatoru. Organizator po njenom primitku na e-mail adresu Podnositelja dostavlja aktivacijski link. Potvrdom aktivacijskog linka iz primljenog maila Podnositelj potvrđuje prijavu u Program te se automatski registrira kao Korisnik.

2.7. Korisnik će o uspješnoj registraciji u Program biti obaviješten i e-mail porukom na e-mail adresu navedenu u Virtualnoj Pristupnici. U toj poruci bit će navedeni sljedeći podaci potrebni za prijavu Korisnika tijekom korištenja REMI Appa:

  • e-mail adresa Korisnika
  • jedinstveni korisnički broj Korisnika (dalje u tekstu: PIN).

2.8. Korisnik je dužan čuvati PIN i onemogućiti njegovo saznavanje bilo kojoj neovlaštenoj trećoj osobi, obzirom da PIN omogućava pristup Korisničkom računu putem REMI Appa.

2.9. Od registracije Korisnika svako korištenje REMI Appa u Programu u skladu s ovim Općim uvjetima zabilježit će se na Korisničkom računu te biti vidljivo u REMI Appu.

 

3. POGODNOSTI KOD SUDJELOVANJA U REMI PROGRAMU

 

3.1. Program omogućava da svaki pojedini ponuditelj/prodajno mjesto iz HoReCa sektora uključeno u Program (dalje u tekstu: Lokacija) odredi grupu proizvoda čija će se potrošnja evidentirati kroz REMI App te kumulirati do određenog broja (dalje u tekstu Bonus) koji određuje svaka Lokacija zasebno.

Krajnji cilj prikupljanja podataka o potrošnji je dosezanje Bonusa čime se ostvaruje pravo na nagradni kupon. Svaka Lokacija određuje oblik pogodnosti koja se ostvaruje na osnovi nagradnog kupona.

3.2. Svaka grupa proizvoda prikazana je u REMI Appu posebnim simbolom. Simboli su prije korištenja u REMI Appu prikazani zamagljeno, a prilikom evidencije konzumacije (koja spada u predmetnu grupu prikazanu simbolom) kroz REMI App oni postaju jasno vidljivi.

3.3. Evidentiranje pojedine konzumacije kroz REMI App vrši se skeniranjem barkoda s računa vezanog uz konzumaciju. Skener je ugrađen u REMI App.

Barkod sadrži podatke o konzumaciji te se, shodno grupi proizvoda koja je konzumirana, brojač simbola u REMI Appu koji predstavlja konzumiranu grupu povećava za jedan. Također, sa simbola vezanog uz konzumaciju uklanja se zamagljenje te se on jasno vidi.

3.4. Po dosezanju Bonusa za pojedinu grupu proizvoda generira se nagradni bon s barkodom koji se šalje u REMI App. Trajanje bona je ograničeno.

Nagradni bon se prilikom plaćanja može prezentirati na kasi Lokacije. Na osnovu njega može se ostvariti popust ili besplatna konzumacija.

3.5. REMI App za svaku Lokaciju kroz prikaz simbola prikazuje stanje ostvarene potrošnje te koliku potrošnju Korisnik još mora ostvariti da bi dobio Bonus (dalje u tekstu: Korisnički račun).

3.6. Organizator može omogućiti i druge pogodnosti koje donosi sudjelovanje u Programu, o čemu obavijest Korisniku može biti dostavljena kroz REMI App ili na e-mail adresu Korisnika. Obavijesti mogu biti učinjene dostupnima na prodajnim mjestima i mrežnim stranicama Organizatora www.remi.hr.

 

4. OBVEZE KORISNIKA PREMA PROGRAMU

 

4.1. Korisnički račun u REMI Appu nije prenosiv.

4.2. Korisnik je dužan onemogućiti korištenje REMI Appa od strane neovlaštene osobe. Također, Korisnik je obvezan za zaštitu povjerljivosti pristupnih podataka (e-mail adresa i PIN).

U slučaju da neovlaštena osoba dođe u posjed mobilnog uređaja s REMI Appom koji u Korisničkom računu ima evidentiranu određenu količinu konzumacija po nekoj od grupa proizvoda, odnosno nagradni bon, a Korisnik to ne prijavi Organizatoru, on ne odgovara za provjeru identiteta osobe koja koristi REMI App i eventualnu zlouporebu radi korištenja nagradnog bona.

Korisnik je dužan bez odgode prijaviti oštećenje, gubitak kao i otuđenje mobilnog uređaja na kojem je instaliran REMI App tijekom radnog dana od __ do __ sati, subotom od __ do __ 22:00 sati i nedjeljom od __ do __ na telefon +385 ____________ ili na e-mail adresu helpdesk@remiapp.com.

Odgovornost prelazi na Organizatora trenutkom prijave otuđenja mobilnog uređaja.

4.3. U slučaju prijave zlouporabe ili gubitka mobilnog telefona, Organizator će blokirati taj korisnički račun i na e-mail adresu Korisnika navedenu u Virtualnoj Pristupnici dostaviti PIN za REMI App. Također, kreirat će novi Korisnički račun na koji će prenijeti sve podatke s prethodnog korisničkog računa nakon čega će stari korisnički račun biti blokiran u informatičkom sustavu Organizatora.

4.4. Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje ispravnog mobilnog uređaja na kojem će biti instaliran REMI App kao i za osiguranje komunikacije REMI Appa prema bazi podataka vezanih uz Program.

Organizator nije odgovoran za gubitak, kvar, brisanje podataka, prekid komunikacijske veze, krađu, oštećenje ili kašnjanje u radu proizašlo iz neispravnosti mobilnog uređaja Korisnika.

 

5. ODJAVA IZ PROGRAMA

 

5.1. Korisnik može otkazati korištenje REMI Appa odabirom opcije ODJAVI SE u Korisničkom profilu. Odabirom te opcije nastupaju pravne posljedice otkaza te će se svi podaci vezani uz taj Korisnički račun ugasiti na dan otkaza.

5.2. U slučaju sumnje da se REMI App koristi protivno ovim Općim uvjetima, Organizator može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave onemogućiti njezino korištenje, o čemu će dostaviti obavijest na e-mail adresu Korisnika navedenu u Virtualnoj Pristupnici, te može blokirati Korisnički račun.

 

6. OSOBNI PODACI

 

6.1. Virtualna Pristupnica sadrži obavezne podatke, označene zvjezdicom, bez kojih registracija i sudjelovanje Korisnika u Programu nije moguće, obzirom da su nužni Organizatoru za identifikaciju i komunikaciju s osobama koje ostvaruju pravo sudjelovanja u Programu kao i za ostvarivanje njihovih prava i obveza koje iz toga proizlaze.

6.2. Pored obveznih podataka navedenih Korisnik može dobrovoljno dostaviti Organizatoru podatke koji nisu označeni zvjezdicom, a koji omogućavaju Organizatoru da pogodnosti Programa prilagodi specifičnim potrebama Korisnika.

6.3. Podnošenjem Virtualne Pristupnice u REMI App, Korisnik daje izričitu suglasnost Organizatoru da može njegove osobne podatke navedene na Virtualnoj Pristupnici obrađivati tijekom sudjelovanja u Programu.

6.4. Korisnik može na Virtualnoj Pristupnici izabrati daje li suglasnost Organizatoru da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe, odnosno u svrhe dostave promotivnih i informativnih materijala Organizatora i njegovih poslovnih partnera, do pisanog opoziva te suglasnosti koja se dostavlja na adresu sjedišta Organizatora ili na e-mail adresu helpdesk@remiapp.com.

6.5. Organizator će osobne podatke koristiti isključivo u svrhe u koje su prikupljeni te će ih brisati u roku od godine dana od dana nastupanja pravnih posljedica otkaza virtualne REMI kartice.

6.6. Korisnik je dužan bez odgode obavijestiti Organizatora o promjeni svakog osobnog podatka koji je kao obvezan podatak naveden na Virtualnoj Pristupnici. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja Korisniku i/ili Dodatnom korisniku nastane zbog neispunjenja ove obveze.

6.7. Ukoliko Organizator zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom korištenja REMI Appa od strane osobe koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju danom primitka pisane izjave opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka.7. VLASNIČKA PRAVA

7.1. REMI App je vlasništvo Organizatora. Svi vizuali te prikazani sadržaj ekskluzivno su pravo Organizatora ili su prikazani uz odobrenje njihovih vlasnika.

7.2. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objava, povezivanje ili mijenjanje REMI Appa bez izričitog odobrenja Organizatora je izričito zabranjeno.

Kršenje gore navedenog povlači za sobom moguće pokretanje pravnih mjera za zaštitu Organizatora pred nadležnim sudom u Zagrebu.

 

8. ZAVRŠNE ODREDBE

 

8.1. Za registraciju u Programu te sudjelovanje u njemu ne plaća se nikakva pristupna ili korisnička naknada.

8.2. Organizator zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete sa ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijestiti Korisnike porukama poslanim kroz REMI App, indormacije direktno na Lokacijama kao i objavom na svojim mrežnim stranicama.

8.3. Prvim korištenjem virtualne REMI kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta, Korisnik i Dodatni Korisnikovi pristaju na tako izmijenjene Opće uvjete, odnosno nove opće uvjete.